'กรมการข้าว' คิกออฟส่งสารวัตรข้าว ( 26-03-2021 )
          อธิบดีกรมการข้าว นำทีมปล่อยขบวนรถสารวัตรข้าว ตรวจสอบผู้ประกอบการธุรกิจเมล็ดพันธุ์ข้าว ให้ผลิตและขายเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี แนะชาวนาพบเห็นสิ่งผิดปกติรีบแจ้งทันที วันที่ 26 มี.ค.64 นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร อธิบดีกรมการข้าว พร้อมด้วย นายประสงค์ ทองพันธ์ ผู้อำนวยการกองตรวจสอบรับรองมาตรข้าวและผลิตภัณฑ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าว และผู้บริหารของหน่วยงานใน จ.ร้อยเอ็ด ร่วมกันทำพิธีตัดริบบิ้น Kick Off และโบกธงปล่อยขบวนรถสารวัตรข้าว ตรวจติดตาม ควบคุม กำกับสถานประกอบการธุรกิจเมล็ดพันธุ์ควบคุมข้าวเปลือกในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายอาชว์ชัยชาญ กล่าวว่า กรมการข้าวมีหน้าที่รับผิดชอบงานด้านข้าวของประเทศ โดยได้รับมอบหมายจาก รมช.เกษตรและสหกรณ์ (นายประภัตร โพธสุธน) ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ.2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ของกรมการข้าว หรือที่เรียกว่า "สารวัตรข้าว" ทำหน้าที่ในการตรวจติดตาม ควบคุม กำกับ ดูแล ตรวจสอบผู้ประกอบการธุรกิจเมล็ดพันธุ์ข้าวให้ปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อยกระดับคุณภาพข้าวของประเทศ โดยเริ่มต้นที่การจัดเตรียมเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ได้มาตรฐานตามกฎหมายให้เพียงพอต่อการเพาะปลูกของชาวนาในฤดูกาลผลิตปี 2564 กรมการข้าวจึงได้ทำการมอบนโยบายแนวทางการดำเนินงานและชี้แจงการเข้าตรวจสถานประกอบการธุรกิจเมล็ดพันธุ์ควบคุมข้าวเปลือกแก่สารวัตรข้าวกว่า 257 คน พร้อม kick off ปล่อยขบวนสารวัตรข้าว ตรวจสถานที่ผลิต รวบรวมและจำหน่ายเมล็ดพันธ์ุข้าวทั่วประเทศ อธิบดีกรมการข้าว กล่าวต่อไปว่า การปล่อยขบวนสารวัตรข้าวในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ในการควบคุม กำกับผู้ประกอบการธุรกิจเมล็ดพันธุ์ข้าวให้ดำเนินการผลิตและขายเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี และเป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด โดยสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการธุรกิจเมล็ดพันธุ์ข้าวเกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ และภารกิจของสารวัตรข้าว และสร้างเครือข่ายในการเฝ้าระวังเมล็ดพันธุ์ข้าวให้ได้มาตรฐานตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ อีกทั้งสร้างความเชื่อมั่นในด้านมาตรฐาน คุณภาพ และความปลอดภัยของกระบวนการผลิตและการค้าเมล็ดพันธุ์ข้าวในตลาด หากพี่น้องชาวนาผู้ใช้เมล็ดพันธุ์พบสถานที่รวบรวมหรือขายเมล็ดพันธุ์ข้าวไม่มีใบอนุญาต รวบรวมหรือขายเมล็ดพันธุ์ควบคุม, ขายเมล็ดพันธุ์ที่ไม่ได้มาตรฐาน (ปลอมปนหรือเสื่อมคุณภาพ), แสดงฉลากไม่ครบถ้วนหรือเป็นเท็จ รวมถึงไม่มีเลขประจำพันธุ์ข้าวที่รวบรวม (เลขที่ พ.พ.), อวดอ้างคุณภาพเกินจริง หรือขายในราคาสูงกว่าท้องตลาด พบเห็นการขายเร่ตามหมู่บ้าน หรือนอกสถานที่ตั้งตามที่ระบุในใบอนุญาตขาย สามารถร้องเรียนได้ที่กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ กรมการข้าว โทร.0-2561-2174 และที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว ศูนย์วิจัยข้าว สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ ใกล้บ้านท่าน หรือที่สายด่วน กรมการข้าว โทร.1170 กด 4. ที่มา ไทยรัฐออนไลน์